Project Description

Zihinsel yetersizliği olan birey, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren,  buna bağlı olarak kavramsal,  sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim özel eğitimdir. Özel eğitim gerektiren birey,  çeşitli nedenlerle,  bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitime devam eden zihinsel yetersizliği olan bireylerin, verilen özel eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Program, ülkemizde zihinsel yetersizliği (ağır, orta, hafif düzeyde) olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin;

Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,

Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,

Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,

Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,

Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,

Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri

Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri,

beklenmektedir.

Zihinsel engellilerin sınıflandırılması

Miili  Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan sınıflandırmaya göre 4 gruba ayrılmıştır. Bu gruplandırma bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde hafif, orta, ağır ve çok ağır düzeyde etkilenmesine göredir.

Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Bireyin eğitim dönemi içinde, sınırlı seviyede destek eğitim hizmetleri ve özel düzenlemelere ihtiyacı olması durumudur. Bu bireyler akademik kavramları geç ve zor öğrenip çabuk unuturlar.Bu birey temel okuma yazma ve sayma becerisini kazanmada gecikirler.

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin özellikleri

Geç ve güç öğrenirler.

Dikkatleri kısa süreli ve dağınıktır. İlgi alanları dardır.

Kısa süreli belleklerinde problem vardır. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe

geçiş yapamazlar, zorlanırlar.

kademik başarıları normal gelişim gösteren bireylerden gerilik gösterirler.

Kişisel, sosyal özelliklerinde ve davranışlarında bazı problemler gösterebilirler.

Dil ve konuşma bozuklukları yaygındır.

İş edinmede ve bu işi sürdürmede problemleri vardır.

Unutkandırlar.

Güdülenme eksikliği vardır.

Başarısızlık daha çok okumada, okuduğunu anlama ve anlatmadadır.

Genelleme yapamazlar.

Öğrendiklerini çabuk unuturlar.

Genellikle kendilerinden yaşça küçük çocuklarla iletişim kurarlar.

Orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Bireyin temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında yoğun özel eğitim ihtiyacı olup, gecikmeli konuşma ve dil gelişimi, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel okuma yazma ve sayma becerileri kazanmasında ortaya çıkan gecikme durumudur.

Öğrenmenin gerçekleşmesi için geçirilen basamaklara bakıldığında diğer çocuklarla aynı basamaklardan geçerler fakat bu basamakları geçmeleri daha yavaş olur. Orta derecede gerilik gösteren çoğu çocuğun yaşı ilerledikçe akranlarıyla arasındaki mesafe artar.

Öğrenme süreci dikkate alındığında, orta düzeyde öğrenme yetersizliği olan çocukların dikkat, bellekte tutma, hatırlama gibi konularda bazı eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Bu çocukların dikkatlerinin kısa süreli ve dağınık olduğu, herhangi bir uyarana karşı dikkatlerini yoğunlaştırmada ya da sürdürmede daha fazla deneme ve zamana ihtiyaç duydukları bilinmektedir.

Öğrenilen bilgilerin bellekte tutulmasında da bazı problemler görülmektedir. Özellikle kısa süreli bellekteki bilgileri uzun süreli belleğe aktarmada zorluklarla karşılaşmaktadırlar.
Kısa süreli bellekteki bu zorlukların temelinde ise uygun öğrenme ya da transfer yöntemlerini kullanmada gösterdikleri yetersizlikler yer almaktadır.

Sonuç olarak, orta düzeyde öğrenme yetersizliği bulunan çocukların eğitim öğretimlerinde; onlara uygun öğretim yöntemlerinin seçilmesi, başarısızlık duygusunu yaşamayacakları ya da en az yaşayacakları ortamların hazırlanması ve başarılı girişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir.