Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Zihinsel yetersizliği olan birey, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren,  buna bağlı olarak kavramsal,  sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir. Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitim ve sosyal

Atipik Otizm

Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk Bireylerde otizm ve asperger sendromuna ait bazı belirtilerin göründüğü ancak bu bozukluklar için gerekli olan tanı ölçütlerinin karşılanmadığı durumlarda bireylere konulan tanıdır. Atipik otizm, dil ve sosyal iletişimle ilgili sorunlar, dilin amaca yönelik kullanımındaki sorunlar, aşırı çekingenlik, aşırı utangaçlık, gündelik ve özel yaşamında belli ilkelere aşırı katı yaklaşım ve

Asperger Bozukluğu

Asperger Sendromu sosyal iletişim bozukluğu, basmakalıp davranışlar ve dar ilgi alanları ile karakterize olup, yaygın gelişimsel bozukluklar başlığı altında sınıflandırılmaktadır. Klasik çocukluk otizminden, dil gelişiminde ve bilişsel yetilerde gerilik olmamasıyla ayrılır. Genellikle çocukluk çağında tanı konulmakla birlikte, Asperger Sendromu’nun fark edilme yaşı otizme göre daha geç olabilmektedir. Bu durumun nedenlerinden biri de Asperger Sendromlu hastalarda

Dezintegratif Bozukluk

Dezintegratif bozukluğu olan çocuklarda doğumdan itibaren en az iki yıl tamamen normal gelişim kaydedilir.Öncesinde normal işlev gören çocuğun 3-4 yaşlarında başlayan zekâ, dil ve sosyal işlevlerinde birkaç ay içinde gelişen deteryasyondur. Bu tanıyı koyabilmek için belirtilerin 10 yaştan önce gelişmiş olması gerekir. ağır mental retardasyonla ve lokodistrofiyle (ilerleyici çocuk nörolojisi hastalıkları) birlikte görülmektedir. Ayrıca epilepsiye rastlama

RETT Sendromu

Rett sendromu özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Bu sedrom erkeklerdede görülebilmekte fakat erkek ceninlerde bu durum genellikle, annenin düşük yapması, doğum anında ölüm veya anne karnında erken ölüm gibi durumlarla sonuçlanmaktadır. RS’li çocuklar, 6-18 aylık olana kadar normal veya normale yakın bir gelişim gösterirler. Bu süreden sonra çocuk, geçici durgunluk veya gerileme sürecine

Otizm

Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapma gibi özellikler gösteren nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Otizmin Nedenleri Otizm nedeni henüz tam olarak belirlenememiş bir bozukluktur. .Otizm birden çok faktörün birleşmesiyle oluşan karmaşık bir bozukluktur.. Otizmli bireylerde beynin çalışma şekli farklıdır. Merkezi sinir

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programı

,

Yaygın gelişimsel bozukluk, çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri  içeren genel tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur.  Yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireylerin, tanı aldıkları ilk andan itibaren destek eğitim programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmeleri gerekmektedir. Bireyin örgün eğitime dâhil olduktan sonra da tanısına uygun destek eğitim programlarına

Disgrafi (yazma bozukluğu)

Yazma alanında gelişen öğrenme güçlüğüdür. Harf ve noktalama işaretleri, dilbilgisi kullanımı, metnin yapısını örgütleme, sözcük dağarcığı kullanımında güçlükler gözlenir. Çoğunlukla  ‘b-d, b-p,m-n,z-s, d-t, f-v, g-ğ’ harflerini ve ‘6-9, 10- 01, 12-21 ’ rakamlarını karıştırırlar. Bu durum okuma yeteneği ile ilişkisizdir ve zeka geriliği söz konusu değildir. Disgrafi problemi olan çocuğun özellikleri Yazıları dağınık ve okunaksızdır.

Diskalkuli (matematik öğrenme bozukluğu)

Sayısal ilişkileri kavramada, hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma, kullanma ve yazmada açığa çıkan bozukluk ve yetersizliktir. Diskalkulik bireylerin ortak özellikleri Belleğin zayıf çalışması sebebiyle yapılan hatalı hesaplamalar, Temel matematik becerileri içeren işlemlerin yavaş ve zor çözülmesi, Toplama ve çarpma işlemlerinin değişme özelliğini tanımadaki yetersizlik, Matematik problemlerinde kullanılan adım ve işlemleri sergilemede zorlanma, Özellikle dikkatsizlik yüzünden yapılan

Disleksi (okuma güçlüğü)

,

Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. Çocuğun zeka düzeyinin normal, yeterli eğitim alıyor ve sosyokültürel  çevrenin uygun olmasına rağmen ortaya çıkar. Disleksinin belli bir tedavisi yoktur. Önemli olan sorunun erken tanımlanması, okul ve ailenin destekleyici olmasıdır. Disleksi erken yaşta tanınabilir ancak